מידע למועמדים: מימון בחירות

המפקח על הבחירות לרשויות המקומיות פועל במטרה להבטיח ניהול מערכת בחירות כהלכה ועל פי חוק.

מועמד יחיד, מפלגה, סיעה או רשימה, המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות, וכן בעלי מקצוע הממונים מטעמם על מערכי התשלומים והתקבולים לצרכי הבחירות, מחויבים לנהוג על פי חוקי מימון בחירות ברשויות המקומיות, המפורטים במדור זה:

הגשת בקשה למימון בחירות:

כל סיעה במועצה היוצאת וכל רשימה חדשה זכאית לקבלת מימון בחירות. לשם כך יש להגיש בקשה ובמועד, דהיינו החל משבעה ימים לאחר הזדהות הסיעה במועצה (59 יום לפני הבחירות) ועד חמישה ימים לפני מועד הבחירות.

סכום המימון נקבע על פי מניין כל הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של הרשות. כ-66 יום לפני מועד הבחירות מפרסם המפקח על הבחירות מודעות בהן נמסרים עיקרי חוק המימון, לוחות הזמנים וכתובות לקבלת טפסי הבקשה.

את הבקשה למימון בחירות יש להגיש על גבי טופס מימון. סיעה במועצה היוצאת תגיש את בקשתה על גבי טופס צהוב ורשימה חדשה - בטופס ורוד.

התצהיר המצוי בגוף הטופס ייחתם בפני עורך דין המאשר אותו. בנוסף, יש לפתוח קודם לכן חשבון בנק ולרשום את פרטיו בתצהיר. על מגישי הבקשה לצרף הסכמת רואה חשבון לפרטים המצוינים בטופס ובתצהיר המצורף.

הגשת בקשה למקדמת מימון:

כל המגיש בקשה למימון בחירות זכאי לקבל מקדמת מימון. המקדמה מהווה 60% מסכום המימון למנדט באותו ישוב. את הבקשה מגישים באמצעות טופס המיועד לכך.

כ-66 יום לפני מועד הבחירות מפרסם המפקח על הבחירות מודעות בהן נמסרים עיקרי חוק המימון, לוחות הזמנים וכתובות לקבלת טפסי הבקשה.

יש לצרף לבקשה ערבות בנקאית בשיעור המקדמה ובתוספת 10% מהמקדמה. ניתן להגיש את הערבות הבנקאית לאחר הגשת טופס הבקשה למקדמת מימון.