מידע למתמודדים: הגשת מועמדות - שאלות ותשובות

כיצד מגדירה את עצמה קבוצת אנשים כסיעה המתמודדת בבחירות לרשות המקומיות? כל חבר מועצה יוצאת מגדיר את השתייכותו לאיזו מבין הסיעות במועצה, בתהליך הנקרא "הזדהות". ביום ההזדהות עצמו רשאי כל חבר מועצה להכריז על השתייכותו לכל סיעה שהיא, וזאת בלי קשר לסיעה אליה נבחר בבחירות הקודמות. כמות חברי הסיעה הנגזרת מתהליך ההזדהות הינה קריטית להמשך תהליך הבחירות. מה ההבדל בין סיעות מזדהות (יוצאות) לבין הרשימות החדשות? סיעות מזדהות הינן סיעות שיוכלו להגיש רשימת מועמדים כסיעות יוצאות. המשמעות לכך היא רבה, הואיל וסיעות יוצאות פטורות מחתימות תומכים ומהגשת עירבון כספי, אותם מחויבות להגיש הרשימות החדשות. האם ישנם תנאי סף לרישום רשימת מועמדים חדשה? על כל קבוצת בוחרים (רשימה חדשה) לצרף לבקשתה חתימותיהם של 200 תומכים או 2% ממספר הבוחרים שמופיעים בפנקס הבוחרים לאותה רשות, הכול לפי המספר הקטן יותר. לאחר מכן יש לצרף עירבון כספי. מה הם גובה העירבונות לבחירות הקרובות? להלן טבלת עירבונות לבחירות הקרובות :
מספר התושבים סכום העירבון
עד 5000 4,000 ₪
5001 עד 25000 8,000 ₪
25001 עד 100000 19,000 ₪
למעלה מ-100000 23,000 ₪
מי רשאי להגיש רשמית מועמדות לחברות במועצה? רשאים להגיש רשמית מועמדות לחברות במועצה:
 • רשימה חדשה - כל קבוצת בוחרים המונה 200 בוחרים או 2% ממספר הבוחרים שמופעים בפנקס הבוחרים לאותה רשות, הכול לפי המספר הקטן יותר.
 • סיעה של הכנסת המכהנת.
 • מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת מכהנת.
 • סיעה של המועצה היוצאת (סיעות שהזדהו).
מי רשאי להגיש מועמדות לראש רשות? רשאים להגיש מועמדות לראש רשות
 • כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש או 3% ממספר הבוחרים שבפנקס הבוחרים לאותה רשות , הכול לפי המספר הקטן יותר.
 • סיעה של הכנסת המכהנת.
 • מפלגות מסוימות בכנסת מכהנת.
 • סיעה של המועצה יוצאת.
מהו יום הגשת הרשימות ? רשימת מועמדים תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33 לפני יום הבחירות. השנה הוקדם מועד הגשת הרשימות הוקדם בשל יום כיפור לתאריכים 6-7 לאוקטובר. מנהל הבחירות בכל רשות יפרסום את מקום ההגשה המדויק. כיצד נקבע גובה מקדמת המימון? גובה מקדמת המימון לסיעה יוצאת נקבע על פי מספר חבריה שהזדהו. מקדמת המימון ניתנת לסיעות השונות על סמך הנתונים המתקבלים כתוצאה מפעולת ההזדהות. מה הקשר בין הרכבי ועדת הבחירות ועדת הקלפי לבין גודל הסיעות המזדהות? הרכב ועדת הבחירות והרכב ועדת הקלפי נקבע על סמך גודל הסיעות כפי שהוצגו בהליך ההזדהות. ככל שמספר המזדהים עבור כל סיעה גדול יותר, כך גם נציגות חברי הסיעה בוועדת הבחירות ובוועדות הקלפי גדולה יותר. מה הם הקריטריונים לקביעת מספר חברי ועדת הבחירות? ועדת הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה, ומספר נציגי כל סיעה יהיה שווה למספר חבריה במועצה. מהו מספר חברי ועדת הקלפי? מספר חברי ועדת הקלפי ייקבע על ידי ועדת הבחירות ויכיל לא פחות משלוש סיעות. מתי מוסרת רשימת המועמדים את שמה ואותיות הזיהוי שלה? עם הגשת רשימות מועמדים, על כל רשימה לבחור כינוי (שם) ואות/יות ולמסור אותם למנהל הבחירות. ישנה חשיבות מרובה לאופן שבו מסמנים את רשימות המועמדים כדי להבדיל ביניהן. הליך בחירת השם ו/או הכינוי ו/או האות/יות של רשימת מועמדים אינו אוטומטי, והוא נתון לפיקוחו ואישורו של מנהל הבחירות. בין היתר, בבדיקותיו של מנהל הבחירות מוטלת עליו החובה לבצע בדיקת זכות עדיפות לכינוי ולאות על פי מדרג מסוים. לפי מה נקבע סדר העדיפות של אות/יות וכינויי הרשימה ? סדר העדיפות לשימוש באותיות וכינויים כולל:
 • זכות עדיפות עליונה היא לסיעה בכנסת (על האות והכינוי בהן נבחרה בבחירות האחרונות לכנסת).
 • זכות העדיפות שלאחריה היא של מפלגה בכנסת, זכות זו מוגבלת. אם סיעה יוצאת סומנה בבחירות האחרונות בכינוי או באות של מפלגה - לסיעה היוצאת זכות עדיפות.
 • זכות עדיפות שלאחריה היא לסיעה היוצאת של המועצה (על אותיות והכינוי בהן נבחרה בבחירות האחרונות למועצה).
 • זכות העדיפות שלאחריה היא בהתאם לסדר הגשת הרשימות, מספר האותיות הפנויות הוא קטן והרשימות החדשות מתחרות עליהן.
מתי רשאי מנהל הבחירות לפסול כינוי/אות של רשימה? מנהל הבחירות רשאי לפסול כינוי/אות או אותיות של רשימה באחד מהמקרים הבאים:
 • כינוי/אות או אותיות דומים לאלה שהוצעו לרשימה אחרת ויש יסוד סביר להניח כי הדמיון ביניהם עלול להטעות את ציבור הבוחרים.
 • הכינוי או האותיות עלולים ליצור בציור רושם שהרשימה מייצגת גוף ציבורי מסוים, שלמעשה אין קשר ביניהם.
 • סימון רשימה לרשות מקומית באותה האות או אותיות, שסיעה בכנסת משתמשות בהן, גם במקרה וכינוי הרשימה שונה לגמרי מזה של סיעה בכנסת, כי הדבר עלול להטעות את הציבור.
 • אין לסמן רשימה בסימן המורכב משתי אותיות זהות.
 • אין להשתמש בשורה של אותיות משום דמיונן לאותיות אחרות בכתב או בדפוס.