מידע לבוחר: שאלות ותשובות

 1. הודעה לבוחר
 2. הזדהות ותהליך הצבעה
 3. הצבעת חיילים
 4. הצבעת מוגבלים בניידות
 5. מותר ואסור בקלפי
 6. פנקס בוחרים

הודעה לבוחר - שאלות ותשובות

מה היא הודעה לבוחר? הודעה לבוחר נשלחת מטעם שר הפנים לכל בעלי זכות הבחירה בישראל, ועליה מופיעים שמכם ומענכם, מועד יום הבחירות ופרטי הקלפי להצבעה, כתובתה ומיקומה. כמו כן, יצוין האם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. מתי נשלחת ההודעה לבוחר? ההודעה נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה בישראל לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות. לאיזו כתובת נשלחת ההודעה? הודעה לבוחר נשלחת לכתובת המעודכנת בפנקס הבוחרים. האם יש צורך להגיע לקלפי עם ההודעה לבוחר? הצגת ההודעה איננה הכרחית לצורך הצבעה, אך רצוי להביאה על מנת לסייע לוועדת הקלפי באיתור שמכם. בקלפי יש להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון ישראלי או רישיון נהיגה. חזור למעלה

הזדהות ותהליך הצבעה - שאלות ותשובות

איזה מסמך הזדהות יש להביא לקלפי כדי להצביע? כאשר מגיעים לקלפי יש להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי באמצעות אחד ממסמכי הזיהוי הבאים:
 • תעודת זהות של הבוחר, שהוצאה על ידי משרד הפנים, הנושאת תמונה. ספח בלבד של תעודת הזהות אינו מהווה תעודת זהות ואין חובה לבוא עימו.
 • דרכון ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הדרכון.
 • רישיון נהיגה ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה.
מה בודקת ועדת הקלפי במסמך ההזדהות? מזכיר ועדת הקלפי, בודק האם התצלום בתעודת הזהות/הדרכון/רישיון הנהיגה - בתוקף. בנוסף, בתעודות זהות ישנות בודקים אם קיים הדף בו רשום שם הבוחר, ואם יש בו תצלומו של הבוחר. אם הכול כשורה, יזהה מזכיר הקלפי את השם ברשימת הבוחרים, יקרא בקול בשמו ובמספרו הסידורי ברשימת הבוחרים ויעביר את תעודת הזהות ליו"ר ועדת הקלפי. יו"ר הוועדה משאיר עד לתום הליך הבחירה את מסמך ההזדהות אצלו ומזמין את הבוחר לעבור לשלב ההצבעה עצמה. כיצד מתבצע הליך ההצבעה לרשויות המקומיות? יו"ר ועדת הקלפי מוסר לידי כל בוחר שתי מעטפות הצבעה חתומות כדין. האחת בצבע לבן והשנייה בצבע צהוב. בשלב זה, ניגש כל אדם אל תא ההצבעה, מאחורי פרגוד, כשבידיו שתי מעטפות ההצבעה. אל תוך מעטפת ההצבעה הלבנה, יכניס הבוחר פתק הצבעה לבן - לבחירה למועצה. אל תוך מעטפת ההצבעה הצהובה, יכניס פתק הצבעה צהוב - לבחירת ראש רשות. כיצד נוהגים אם בין פתקי ההצבעה בתא חסרים פתקים ועליהם שם אחד המועמדים לרשות או שם אחת הרשימות המתמודדות? ניתן להשתמש להצבעה גם בפתק לבן ריק (המצוי בסוף מדף הפתקים) עליו יש לרשום, בכתב יד, את אות/אותיות הרשימה למועצת הרשות, או אות/אותיות עם הכינוי. אם חסר פתק ועליו שם המועמד לרשות יש לרשום, בכתב יד, על פתק הצבעה צהוב ריק (המצוי בסוף מדף הפתקים) את שם המועמד לראש הרשות - שמו הפרטי ושם משפחתו. היכן מניחים את מעטפות ההצבעה? עם סיום הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות, יש לצאת מתא ההצבעה ולשלשל אותן אל תיבת הקלפי, לעיניי ועדת הקלפי. האם צריך להדביק את מעטפת ההצבעה? אין חובה להדביק את מעטפת הצבעה, ובלבד שפתקי ההצבעה שהושמו במעטפות ההצבעה לא יבלטו החוצה. האם אפשר לשלשל אל תיבת הקלפי פתק הצבעה ללא מעטפה? אין לשלשל אל תוך תיבת הקלפי כל פתק הצבעה ללא מעטפת הצבעה. מתי נשללת מבוחר הזכות להצביע בבחירות? זכות הבחירה נשללת מבוחר המציג בפני וועדת הקלפי תעודת זהות שהונפקה בעבר הרחוק וחסר בה הדף עליו רשום שם הבוחר או חסרה תמונתו. מה עושות נשים מוסלמיות או דרוזיות, שאינן מציגות תצלום בתעודת הזהות שלהן, מסיבות דתיות? נשים מוסלמיות או דרוזיות יורשו להצביע, אם במקום בו צריך להופיע תצלומן בתעודת הזהות, הוטבעה חותמת "בהיתר שר הפנים". כיצד מזדהה בפני ועדת הקלפי מי שאינו אזרח ישראלי אך הוא בעל זכות בחירה? מי שאינו אזרח ישראל והוא בעל זכות בחירה, שמו יופיע ברשימת הבוחרים העיקרית והוא יזדהה בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות שעטיפתה כתומה. אם שמו מופיע ברשימת הבוחרים, יוכל להצביע גם במקרה ופג תוקף רישיון ישיבתו בישראל. חזור למעלה

הצבעת חיילים - שאלות ותשובות

אני חייל בשירות סדיר, היכן אני מצביע? חיילים בשירות סדיר, מילואים או קבע, הנמצאים בתפקיד ביום הבחירות למועצות ולרשויות המקומיות, רשאים להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים הממוקמות בבסיסי צה"ל. במקרה של שחרור מתפקיד ביום הבחירות, יצביעו החיילים במקום מגוריהם, בקלפי האזרחית אליה הם מיועדים. אני שוטר, ומיועד למלא את תפקידי ביום הבחירות, היכן עליי להצביע? אנשי משטרה או שירות בתי הסוהר רשאים להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים בבסיס בו הם משרתים או בקלפי מיוחדת לחיילים הנמצאת בבסיס אחר, על פי הנחיית מפקדיהם. אם הם אינם מוצבים בתפקידם ביום הבחירות, יצביעו אנשי כוחות הביטחון בקלפי האזרחית אליה הם מיועדים במקום מגוריהם. היכן נמצאות הקלפיות המיוחדות לחיילים? הקלפיות מפוזרות במחנות החיילות השונים ברחבי הארץ, ומיקומן המדויק נמסר למפקדים. מקום הקלפיות ושעות פעילותן ימסרו מראש, לכל בעלי זכות הבחירה על ידי המפקדים לפני יום הבחירות לרשויות המקומיות. מה צריך להביא לקלפי להצבעת חיילים על מנת להזדהות ביום הבחירות לרשויות המקומיות? בקלפיות המיוחדות לחיילים מזדהים באמצעות תעודת זהות או דרכון ישראלי או רישיון נהיגה ישראלי או תעודה צבאית אישית/תעודת שוטר/תעודת סוהר. כל אחד מאמצעי הזיהוי המצוינים לעיל - חייב לשאת את תמונת הבוחר. כיצד מתנהל תהליך ההצבעה? לאחר הזיהוי, מקבל החייל שתי מעטפות בחירות חתומות - אחת בצבע צהוב עבור ראש הרשות המקומית והשניה - בצבע לבן - עבור הרשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות. בתא ההצבעה, המצוי מאחורי פרגוד,מונחים פתקים צהובים ופתקים לבנים ריקים. בנוסף, יהיה גם "פנקס חיילים" - ובו כל הרשימות המתמודדים לחברות במועצה ולראשי הרשויות השונות. יש לרשום ידנית על גבי פתק הצבעה לבן את שמות הנציגים וכינוייהם של חברי הרשימה למועצת העיר הרלוונטית. על גבי פתק הצבעה צהוב יש לרשום את שם ראש הרשות - שמו הפרטי ושם משפחתו - המועדף לכהונה ברשות אליה משתייכים. מהי שיטת "המעטפות הכפולות"? שיטת "המעטפות הכפולות" מבטיחה ניהול תקין של ספירת קולות החיילים ואנשי כוחות הביטחון ושיוכם למניין כלל הקולות ברשות בה הם רשומים. כל מצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים מניח את מעטפות ההצבעה בתוך מעטפה נוספת, חיצונית. ועדת הקלפי מציינת על גבי המעטפה החיצונית את שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו, שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים נוספים הנדרשים על פי החוק. עם סיום הליך זה, ישלשל הבוחר את מעטפת ההצבעה אל תיבת הקלפי, לעיניי ועדת הקלפי. איך שומרים על חשאיות ההצבעה? לאחר סגירת הקלפיות מגיעות המעטפות מקלפיות החיילים לוועדת הבחירות. זו אחראית לבדוק אם שמות החיילים הרשומים על גבי המעטפות החיצוניות הם בעלי זכות בחירה למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות. עם סיום הבדיקה יגנזו המעטפות החיצוניות ותחל ספירת הקולות. מי אחראי על ניהול תקין של ההצבעה בקלפיות המיוחדות לחיילים? בכל קלפי לחיילים ממונה ועדת קלפי בת שני חברים, חיילים בשירות חובה, שדרגתם איננה עולה על דרגת סמל ראשון, והיא אחראית על ניהול הליך הצבעה תקין. חזור למעלה

הצבעת מוגבלים בניידות - שאלות ותשובות

מה הן קלפיות נגישות למוגבלים בניידות ומי יכול להצביע בהן? קלפיות אלה מיועדות לאנשים שמצבם הגופני אינו מאפשר הגעה לקלפי רגילה והצבעה בה, והם זקוקים לסידורי הגעה מותאמים לצרכיהם. בוחרים אלה רשאים להצביע בכל קלפי ביישוב בו הם גרים, המוגדרת כקלפי נגישה למוגבלים בניידות, דהיינו קלפי שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות. האם בכל ישוב מוקמת קלפי מתאימה לאנשים המוגבלים בניידות? כל רשות מקומית מחויבת שיהיה בה לפחות קלפי אחת שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות. ביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 - יהיו לפחות שתי קלפיות נגישות לציבור זה. אני אדם המוגבל בניידות, כיצד אדע איזו קלפי נגישה לי והיכן עליי להצביע? בהודעה לבוחר, הנשלחת לכל בעלי זכות הבחירה, יופיע מידע בנוגע לקלפי המיועדת להצבעה והאם היא נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. בכל מקרה, כל אדם, המוגבל בניידות, רשאי להצביע בכל קלפי ביישובו, המוגדרת כקלפי נגישה למוגבלים בניידות.
על מנת לוודא האם הקלפי המיועדת להצבעה מתאימה לאנשים המוגבלים בניידות, או היכן בקרבת מקום המגורים מצויה קלפי כזו ומה לעשות כדי להצביע בה ביום הבחירות, ניתן לפנות - בכתב או בטלפון, למשרד הפנים.
האם תהליך הצבעתו של אדם המוגבל בניידות שונה מדרך הצבעתם של כלל ציבור הבוחרים? תהליך ההצבעה זהה לזה של כל ציבור הבוחרים, פרט לכך שהצבעת הבוחרים המוגבלים בניידות נעשית בדרך של "מעטפות כפולות". מה הן "מעטפות כפולות"? מצביעים בשיטת "המעטפות הכפולות" מניחים את מעטפות ההצבעה שלהם בתוך מעטפה נוספת - חיצונית. ועדת הקלפי מציינת על גבי המעטפה החיצונית את שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו, שם הרשות המקומית ופרטים נוספים הנדרשים על פי החוק. מדוע אנשים המוגבלים בניידות מצביעים בשיטת "המעטפות הכפולות"? הצבעה בדרך של "מעטפות כפולות" מבטיחה שמירה על ניהול תקין ומסודר של רישום הבוחרים. מאחר ורבים מהמוגבלים בניידות אינם מצביעים בקלפי בה הם רשומים בפנקס הבוחרים, אלא בקלפי המתאימה לצרכיהם, יש לנקוט בשיטה זאת. איך שומרים על חשאיות הצבעתם של המצביעים בשיטת "המעטפות הכפולות"? לאחר סגירת הקלפיות מגיעות המעטפות לוועדת הבחירות. זו אחראית לבדוק האם שמות האנשים הרשומים על גבי המעטפות החיצוניות הינם בעלי זכות בחירה לרשויות המקומיות והאם לא הצביעו בקלפיות אחרות. עם סיום הבדיקה יגנזו המעטפות החיצוניות ותחל ספירת הקולות. האם מותר להצביע בליווי מלווה ? אדם בעל מום או מגבלה פיזית המקשים עליו לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עמו מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה. פרטי המלווה ירשמו ברשימה המלווים למצביעים בפרוטוקול הרישום של ועדת הקלפי. האם ישנן הגבלות על המלווים? המלווה לא יהיה מנהל או עובד בית אבות, או מוסד אחר שבו שוהה המצביע, כמו כן מלווה לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים. האם מלווה יכול להיות חבר בוועדת הקלפי? על חברי ועדת הקלפי חל איסור להיות מלווים. חזור למעלה

מותר ואסור בקלפי - שאלות ותשובות

מה זאת ועדת קלפי? ועדת קלפי מפקחת על הליך הצבעה תקין בנקודות ההצבעה השונות ברחבי הארץ. ביום הבחירות לרשויות המקומיות. בכל אזור, לפי גודלו, מוצבות מספר קלפיות והן ממוקמות לרוב במבנים ציבוריים. בכל אחת מן הקלפיות יושבת ועדת קלפי, בה מיוצגות לפחות שלוש סיעות של המועצה היוצאת. רשימת מועמדים שאינה סיעה יכולה לשלוח משקיף לכל ועדת קלפי. מה הם תפקידיה של ועדת הקלפי? תפקידי ועדת הקלפי הם:
 • ארגון מקום הקלפי ביום הבחירות ופיקוח עליו.
 • הסדרת כניסת הבוחרים אל מקום ההצבעה.
 • זיהוי הבוחרים הבאים להצביע.
 • סידור פתקי הצבעה בתא הצבעה.
 • מסירת מעטפות ההצבעה למצביעים.
 • ספירת הקולות בתום ההצבעה.
מתי נפתח מקום הקלפי להצבעה? ביום הבחירות יהיה מקום הקלפי פתוח להצבעה, ללא הפסקה, החל מהשעה 7.00 בבוקר. מתי נסגר מקום הקלפי להצבעה? שעת סגירת הקלפי היא 10 בלילה (22:00). מותר לסגור את הקלפי בשעה מוקדמת יותר, אך ורק אם כל הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים הופיעו במקום הקלפי והצביעו בפועל. הגעתי לקראת 10 בלילה לקלפי ויש תור, האם אני רשאי להצביע? ההצבעה תימשך אף לאחר השעה 10 בלילה, ובלבד שכל מי שהגיע לפני שעת הסגירה - יצביע. אם הגיעה השעה לסגירת מקום הקלפי להצבעה, ועדיין ממתינים אנשים שבאו להצביע בסמוך לכניסה למקום הקלפי, הם יוכנסו ויורשו להצביע. האם אני רשאי להשתמש בטלפון נייד בשטח הקלפי? ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה ובזמן ספירת הקולות, אין להתקשר או לקבל שיחות ממכשיר טלפון נייד, או מכשיר קשר, לרבות זימונית, בחדר בו פועלת ועדת קלפי. בעת ספירת הקולות הוועדה איננה פותחת מעטפות הצבעה פסולות. מה הן מעטפות הצבעות פסולות? מעטפות הצבעה פסולות עשויות להיות:
א. מעטפת הצבעה שאין עליה חתימת ידיהם של שני חברי ועדה, או של חבר ועדה אחד או שאין עליה חתימת ידו של מזכיר ועדת הקלפי.
ב. מעטפת הצבעה שסומנה.
ג. מעטפת הצבעה שאינה נושאת את הסימון המיוחד שקבע מנהל הבחירות, או שלא סופקה על ידו.
מתי קולות נפסלים? בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, על הקול להיפסל:
 • פתק הצבעה לבן או צהוב שהוצא ממעטפת הצבעה שנמצאו בה דבר כלשהו, זולת פתק הצבעה - הקול פסול.
 • פתק הצבעה, לבן או צהוב, שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע - הקול פסול.
 • פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות (גודל, צורה, צבע או הדפסה).
 • פתק הצבעה שאינו על פי הדוגמה שאישר מנהל הבחירות.
 • שלושה פתקי הצבעה לבנים זהים, או יותר לבחירת מועצה, לרשימה אחת, בתוך מעטפת הצבעה אחת - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • שלושה פתקי הצבעה צהובים זהים, או יותר לראש הרשות, לרשימה אחת, בתוך מעטפת הצבעה אחת - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • פתק הצבעה לבן ריק, שאין עליו ולא כלום.
 • פתק הצבעה צהוב ריק, שאין עליו ולא כלום.
 • פתק הצבעה שאין עליו אות/אותיות של רשימות מועמדים שאושרה על ידי מנהל הבחירות של הרשות.
 • פתק בכתב יד שעליו נרשם אות/אותיות וכינוי של רשימה למועצת הרשות בשפה לועזית בלבד שאינה השפה העברית או הערבית - הקול פסול.
 • פתק בכתב יד שעליו נרשם שם מועמד בשה שאינה עברית או ערבית - הקול פסול.
 • שני פתקי הצבעה לבנים או יותר לרשימות שונות למועצת הרשות, בתוך מעטפה אחת - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • שני פתקי הצבעה צהובים או יותר למועמדים שונים לראש הרשות, בתוך מעטפה אחת - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • פתק הצבעה לבן, לבחירות למועצה, מסומן בכתב ידו של הבוחר, באופן שלא ניתן לזהות את אות/אותיות הרשימה.
 • פתק הצבעה צהוב לבחירת ראש רשות המסומן בכתב ידו של הבוחר באופן שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד, או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק - הקול פסול.
 • פתק הצבעה לבן ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות/אותיות הרשימה.
 • פתק שאין עליו שם מועמד לראש הרשות, מבין שמות המועמדים כפי שאושרו ע"י מנהל הבחירות - הקול פסול.
 • מעטפת הצבעה לבנה וכשרה שנמצאו בתוכה פתק הצבעה לבן ופתק הצבעה צהוב - שני הקולות נפסלים - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • מעטפת הצבעה צהובה כשרה שנמצאו בתוכה פתק הצבעה צהוב ופתק הצבעה לבן - שני הקולות פסולים - ייחשב כקול פסול אחד בלבד.
 • מעטפת הצבעה לבנה כשרה לבחירת מועצה, שנמצא בה פתק הצבעה צהוב לראש הרשות.
 • מעטפת הצבעה צהובה כשרה, לבחירת ראש הרשות, שנמצא בה פתק הצבעה לבן לבחירת מועצה.
 • מעטפת הצבעה לבנה כשרה ריקה (ללא פתק הצבעה) - נחשבת כקול פסול.
 • מעטפת הצבעה צהובה כשרה ריקה (ללא פתק הצבעה) - נחשבת כקול פסול.
חזור למעלה

פנקס בוחרים - שאלות ותשובות

מה זה פנקס בוחרים? פנקס בוחרים הוא רשימה המכילה את שמות כל בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל. אדם ששמו אינו מופיע בפנקס הבוחרים איננו רשאי להצביע בבחירות לרשויות המקומיות (או לכנסת). עברתי דירה ואני מעוניין להצביע במקום מושבי החדש, מהו המועד האחרון בו עליי להירשם בפנקס בוחרים של רשות מקומית? על מנת להצביע לרשות המקומית יש להיות רשום עד 40 יום לפני הבחירות, בפנקס הבוחרים של אותה רשות. (במועצות אזוריות יש להיות רשום 150 יום לפני הבחירות).
הזכות להצביע בבחירות לרשויות המקומיות ניתנת לכל תושב אחת מהרשויות המקומיות בישראל, בן 17 שנה ביום הבחירות (בניגוד לבחירות לכנסת שנדרש גיל של 18 שנה).
אני בן 16 ועשרה חודשים, במועד הבחירות ימלאו לי 17, האם אני רשאי להצביע ? היום הקובע לעניין זכות ההצבעה הוא יום הבחירות. אם ביום הבחירות ימלאו לבוחר 17 שנים, אזי הוא רשאי להצביע. כיצד אני מברר אם אני רשום בפנקס הבוחרים? ניתן לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים במקום מגוריו, ולברר אם הוא או בני ביתו נכללים בפנקס הבוחרים, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמו והאם הקלפי נגיש לאנשים מוגבלים בניידות.
משרד הפנים יפתח מרכז מידע טלפוני לרווחת הציבור, לצורך בירורים שונים בענייני הבחירות.
מרכז המידע יפעל במהלך שתי תקופות:
 • החל מיום א' 17.8.08 בבוקר ועד יום ה' 28.8.08 בצהריים.
 • החל מיום א', ה- 19.10.08 בבוקר ועד יום ג' (כולל) ה-4.11.08, בשעה 21.30.
בתקופות הנ"ל יהיה מענה אנושי בימים א'-ה' בשעות 8.30 ועד 22.00 , וכן בשעות 8.30-12.30 ביום ו'.
מענה קולי יינתן 24 שעות ביממה, למעט שבת, השירות יופסק לפני השבת ויופעל מחדש בצאת השבת. - מידע זה עומד בסתירה לזה המופיע לעיל. נא להבהיר(יעל ורותם)
ביום הבחירות יפעל מרכז המידע עד השעה 21.30 (חצי שעה לפני סגירת הקלפיות). מספר הטלפון של המרכז יפורסם בהמשך
מתי מתבצעת ה"שליפה" של פנקס הבוחרים? ה"שליפה" הראשונה של הפנקס מתבצעת כ- 150 יום לפני הבחירות, "שליפתו" השנייה והקובעת של פנקס הבוחרים מתקיימת כ-40 יום לפני הבחירות. חזור למעלה